Urgent Help
IS THIS AN EMERGENCY? Are you or others in danger? Do you need an ambulance or the police? 24 HOURS
Lifeline 24 hour phone line for crisis support and suicide prevention. 24 HOURS
13YARN 24 hour crisis phone line support for Aboriginal and Torres Strait Islander people. 24 HOURS

YSAS Family and Community Rights & Responsibilities

YSAS values, promotes and works to support positive relationships between young people, their family and community, staff and other services.

With your young person’s informed consent you have the right to:
• Be provided with information about your young person’s care to the extent that they agree,
• Be consulted about the care being considered for your young person, and
• Participate in decisions affecting your young person.
• The information and support you need to: understand your young person’s health status, understand the care YSAS provides to your young person, advocate on behalf of your young person, and visit and communicate with your young person unless it poses a risk to the treatment or safety of your young person or other young people or staff within the program.

Family and community members have the right to:

• Support that is high quality, considerate and respectful regardless of your: social status, age, race, gender identity, sexuality, intersex status, spirituality or political beliefs.
• An LGBTQIA+ inclusive service, which does not tolerate homophobia, biphobia, intersexphobia or transphobia,
• Know the name and role of staff that you interact with,
• Be provided with information about our services, programs, policies, and approach,
• Expect that our staff will follow our policies and procedures,
• Provide us with information about your young person and their family relationships,
• Expect that any information we collect will be managed in line with our policies and procedures and relevant privacy laws. If we are concerned for someone’s safety or wellbeing, or a young person has been harmed, we may be required by law to share information with the police, child protection, or our funders,
• Understand what information will be collected about you and know: how it will be used, who can access it, and what we will do to keep it safe,
• Access information we have collected about you, except if it breaches another person’s privacy or is prohibited by law. You also have the right to correct it if you believe it is incorrect, out of date, misleading or not complete,
• Get other opinions about the diagnosis, treatment, and support of your young person
• Engage with your young person and YSAS voluntarily,
• Provide feedback and complaints and have your issues or concerns addressed,
• Referral to support services that you may need, and
• Know about how we promote child safety and wellbeing.

You are responsible for:

• Interacting in a safe and respectful way with YSAS staff,
• Respecting the rights, opinions, and needs of others involved with YSAS, regardless of their social status, age, race, gender identity, sexuality, intersex status, spirituality or political beliefs,
• Accepting the outcomes of informed decisions made by yourself or your young person,
• Seeking to understand that our primary concern is the best interests of the young person receiving services, and
• Seeking to understand that your young person may withdraw or change their consent regarding your involvement in their care at any time.SIMPLIFIED CHINESE

家庭和社區的權利和責任.
YSAS 重視、提倡並支持年輕人與他們的家庭和社區、工作人員和其他服務之間保持積極良好的關係。

您的權利:
在該年輕人的知情同意下,您的權利是:
• 在他們同意的範圍內向您提供有關他們護理的相關資訊
• 在考慮該年輕人的護理時向您諮詢
• 參與影響該年輕人的決定
• 您所需的資訊和支持以:
• 明白該年輕人的健康狀況
• 明白 YSAS 為該年輕人提供的護理
• 為該年輕人倡議
• 在不對該年輕人或計劃內其他年輕人或工作人員在治療或安全方面構成風險的前提下,探訪該年輕人並與其交流

家庭和社區成員的權利:
• 高品質、體貼和尊重的支持,不論是:
• 社會地位
• 年齡
• 種族
• 性別認同
• 性取向
• 雙性人身份
• 信仰
• 政治理念
• LGBTIQA+ 兼容服務,我們不容許同性戀恐懼、雙性戀恐懼、間性戀恐懼或跨性別恐懼
• 知道與您接觸的工作人員的姓名和工作範圍
• 獲得有關我們服務、計劃、政策和處理方法的資訊
• 預期我們的工作人員會遵守我們的政策和程序
• 向我們提供有關該年輕人及其家庭成員關係的資訊
• 預期我們所收集的任何資料都將會根據我們的政策和程序,以及相關私隱法來處理。若我們擔心某人的安全或福祉,或擔心某年輕人受到傷害,法律可能會要求我們與警方、兒童保護機構或我們的資助者分享資料
• 明白我們將會收集關於您的哪些資料,並知道:
• 資料將如何被使用
• 誰可以讀取,以及
• 我們將怎樣保證資料安全儲存
• 查看我們收集有關您的資料,除非這樣做會侵犯他人的私隱或受法律限制。如果您認為資料不正確、已過期、具有誤導性或不完整,您亦有權作出更改
• 獲取有關該年輕人在診斷、治療和支持方面的其他意見
• 與該年輕人一起自願参與 YSAS 計劃
• 提出反饋和投訴,使您的問題或疑慮得到處理
• 對您可能需要的支持服務作出轉介
• 了解我們如何促進兒童安全和福祉

您的責任:
• 以安全和尊重的方式與 YSAS 工作人員互動
• 尊重參與 YSAS 的其他人的權利、意見和需求,不論他們的社會地位、年齡、種族、性別認同、性取向、雙性人身份、信仰或政治理念
• 接受您或該年輕人所作出知情决定的結果
• 明白我們是以接受服務的年輕人的最大利益著想
• 明白該年輕人可能會隨時撤回或更改他們對您參與其護理的同意


VIETNAMESE

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG
YSAS coi trọng, khuyến khích và cố gắng hỗ trợ các mối quan hệ tích cực giữa thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng, nhân viên và các dịch vụ khác của các em.

QUÝ VỊ CÓ QUYỀN:
Với sự đồng ý chín chắn của thanh thiếu niên của mình, quý vị có quyền được:
• Cung cấp thông tin về việc chăm sóc cho thanh thiếu niên của quý vị ở mức độ các em đồng ý
• Hỏi ý kiến về việc chăm sóc đang được cân nhắc cho thanh thiếu niên của quý vị
• Tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến thanh thiếu niên
• Thông tin và hỗ trợ quý vị cần để:
• Hiểu tình trạng sức khoẻ của thanh thiếu niên
• Hiểu sự chăm sóc do YSAS cung cấp cho thanh thiếu niên
• Bênh vực thay mặt cho thanh thiếu niên
• Đến thăm và trao đổi với thanh thiếu niên của quý vị trừ khi điều đó gây nguy cơ cho việc điều trị hay sự an toàn của thanh thiếu niên hay thanh thiếu niên khác hoặc nhân viên trong chương trình

Các thành viên trong gia đình và cộng đồng có quyền được:
• Hỗ trợ chất lượng cao, chu đáo và tôn trọng bất kể những đặc điểm dưới đây của quý vị:
• địa vị xã hội
• tuổi tác
• chủng tộc
• bản dạng giới
• bản năng giới tính
• tình trạng liên giới tính
• tâm linh
• quan điểm chính trị
• Dịch vụ toàn diện dành cho LGBTIQA+, không dung thứ sự kỳ thị đồng tính, kỳ thị lưỡng tính, kỳ thị liên giới tính hay kỳ thị chuyển giới tính
• Biết tên và vai trò của nhân viên quý vị gặp
• Được cung cấp thông tin về các dịch vụ, chương trình, chính sách, và phương hướng của chúng tôi
• Kỳ vọng rằng nhân viên sẽ tuân theo các chính sách và quy trình của chúng tôi
• Cung cấp cho chúng tôi thông tin về thanh thiếu niên của quý vị và các mối quan hệ gia đình của các em
• Kỳ vọng rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập sẽ được quản lý theo đúng các chính sách và quy trình của chúng tôi và theo quy định của luật liên quan về quyền riêng tư. Nếu chúng tôi lo ngại về sự an toàn hay an sinh của ai đó, hoặc nếu có thanh thiếu niên bị làm hại, luật pháp có thể đòi hỏi chúng tôi phải chia sẻ thông tin với cảnh sát, ban bảo vệ trẻ em, hoặc những cơ quan tài trợ cho chúng tôi.

• Hiểu những thông tin nào sẽ được thu thập về quý vị và biết:
• thông tin sẽ được sử dụng sử dụng như thế nào
• ai có thể truy cập thông tin, và
• những điều chúng tôi sẽ làm để giữ an toàn cho thông tin
• Truy cập thông tin chúng tôi đã thu thập về quý vị, trừ trường hợp điều đó vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc luật không cho phép. Quý vị cũng có quyền sửa thông tin nếu cho rằng không chính xác, lỗi thời, sai hoặc không đầy đủ
• Xin ý kiến khác về chẩn đoán bệnh, điều trị, và hỗ trợ cho thanh thiếu niên của quý vị
• Tự nguyện tham gia làm việc với thanh thiếu niên và YSAS
• Cung cấp ý kiến phản hồi và khiếu nại và được giải quyết các vấn đề và quan ngại của quý vị
• Giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ mà quý vị có thể cần
• Biết cách chúng tôi quảng bá cho sự an toàn và an sinh

QUÝ VỊ CÓ TRÁCH NHIỆM:
• Giao thiệp với nhân viên của YSAS một cách an toàn và tôn trọng
• Tôn trọng quyền hạn, quan điểm, và nhu cầu của những người khác có liên quan đến YSAS, bất kể địa vị xã hội, tuổi tác, chủng tộc, bản dạng giới, bản năng giới tính, tình trạng liên giới tính, tâm linh hay quan điểm chính trị của họ
• Chấp nhận kết quả của các quyết định chín chắn do bản thân mình hay thanh thiếu niên đưa ra
• Cố gắng hiểu rằng mối quan tâm chủ yếu của chúng tôi là lợi ích tốt nhất của thanh thiếu niên đang được dịch vụ giúp đỡ
• Cố gắng hiểu rằng thanh thiếu niên có thể rút lại hoặc thay đổi sự đồng ý cho quý vị tham gia chăm sóc các em vào bất kỳ lúc nào


SOMALI

XUQUUQDA IYO MASUULIYAADKA QOYSKA IYO BULSHADA
YSAS waxay qiimaysaa, oo dhiirigelisaa kana shaqaysaa inay kaalmayso cilaaqaadka wax ku oolka ah oo ka dhexeeya dadka dhalinta yar, qoyskooda iyo bulshada, shaqaalaha iyo adeegyada kale.

WAXAAD XAQ U LEEDAHAY:
Ilmahaaga yar oo ka raali ahaanshihiisa og waxaad xaq u leedahay inaad:
• In lagu siiyo macluumaadka wixii ku saabsan daryeelka ilmahaaga yar ilaa heerka ay ka ogolaadaan
• In lagaala tashado wixii ku saabsan daryeelka la soo jeediyey ee ilmahaaga yar
• Ka qaybgal go’aanada saamaynaya ilmahaaga yar

• Macluumaadka iyo kaalmada aad u baahan tahay:
• Faham imahaaga yar xaalladiisa caafimaad
• Faham daryeelka YSAS siiso ilmahaaga dhalinta yar
• U dood adoo metelaya ilmahaaga dhalinta yar
• Booqo lana xiriir ilmahaaga yar haddii ay u keenayso khatarta daaweynta ama amaanka ilmahaaga dhalinta yar ama dad kale oo dhalin yar ama shaqaale ku jira barnaamijkaan

Qoyska iyo xubnaha bulshadu waxay xaq u leeyihiin inay:
• Kaalmeeyaan tayada sare, qadarinta iyo ixtiraamida iyada oo aan ku xirnayn:
• heerka xaalada bulsho
• da’da
• qawmiyada
• aqoonsiga sinjiga
• galmoodka
• xaallada isu-taga
• ruuxnimada diimeed
• aaminsanaanta siyaasadeed
• LGBTIQA+ adeega weheliya, kaas oo aan u dulqaadan kuwa neceb khaniisiinta, laba naceybka, isugalmood naceybka ama naceybka jinsi bedelashada.
• ogsoonow magaca iyo doorka shaqaalaha aad la falgasho
• Ha lagu siiyo macluumaad ku saabsan adeegyada, barnaamijyada, nadaamyada iyo habka qaabilaada
• Filo in shaqaalahayagu la socon doonaan siyaasadayada iyo habka wax qabadka
• Inay na siiyaan macluumaad ku saabsan qofkaaga dhalinta yar iyo cilaaqaadkooda qoyska
• Filo macluumaad kasta oo aan ururino waxaa loo maarayn doonaa si waafaqsan siyaasadayada iyo habraacyada iyo shuruucda gaarka ah ee ay khusayso. Haddii aan welwel ka qabno amaanka shakhsiyeed ama samaqabka, ama qof dhalinyar ah oo dhib loo geystay, waxaa laga yaabaa in naloo ka baahdo sharciyan in aan la wadaagno macluumaad booliiska, ama kuwayaga kharajka bixiya
• Fahamka macluumaadkee la ururin doono oo ku saabsan adiga iyo inaad ogaato:
• Sida loo isticmaalayo
• Cidda helli karta, iyo
• Waxaan samayn doono si looga dhigo amaan
• Helitaanka macluumaadka aanu kaa ururinay adiga, marka laga saaro qofka kale barayfasigiisa ama sharcigu mamnuucay. Waxaad kaloo haysataa xuquuqda lagu saxo iyada haddii aad aaminsan tahay inay qalad tahay, waqtigeedii dhamaaday, tahay marin-habaabin ama aanay dhamaystirnayn
• Hel fikrada kaleeto oo ku saabsan turxaan bixinta, iyo kaalmada ilmahaaga dhalinta yar
• Hawlgeli ilmahaaga dhalinta yar iyo YSAS si aan khasab ahayn
• Sii jawaabcelin iyo ashtakooyinka iyo dacwooyinka arrimahaagana ama walaacaagana wax ha laga qabto
• Xawilida si wax looga qabto adeegyada aad u baahan tahay
• Ogsoonow wixii ku saabsan sidaan kor ugu qaadnay amaanka iyo samaqabka

WAXAAD MASUUL KA TAHAY:
• Kula falgelida hab amaana oo ixtiraam leh shaqaalaha YSAS
• Ixtiraamida xuquuqda, fikradaha, iyo baahiyaha kuwa kale oo ku lug leh YSAS, iyada oo aan ku xirnayn xaalkooda bulsho, da’da, sinjiga qawmiyada, wuxuu isu arko qof, galmoodka, xaallada isu galmoodka, ruuxiga ama fahamka siyaasadeed
• Aqbalaada natiijooyinka go’aanada la sheegay oo aad adigu samaysay ama qofkaaga dhalinta yari
• Raadinta fahamka in waxa ugu weyn oo aan ka welwelsananahy yahay dadka dhalinta yari adeega ay hellayaan
• Raadinta in la fahmo in dadka dhalinta yari laga yaabo inay ka baxaan ama bedelaan ogolaanshahaaga wixii ku saabsan lug-ku-yeelashada daryeelkooda mar walba


OROMO

Maatii fi miseensonni hawaasaa mirgi isaan qaban:
• Deeggarsa qulqullina olaanaa qabu, tilmaama keessa kan galu fi kabaja kan qabu yoo ta’e:
• sadarkaa hawaasummaa
• umurii
• sanyii
• eenyummaa saalaa
• saalqunnamtii
• haala saala walfakkaataa
• afuurummaa
• amantaalee siyaasaa
• LGBTIQA+ tajaajila hunda hammate, kan jibba saala walfakkaataa, saal lamee, interseksoobiyaa yookin jijjiirraa saalaa hin obsine
• Maqaa fi gahee hojjettootaa waliin wal qunnamtu beekaa
• Waa’ee tajaajila, sagantaa, imaammataa fi mala keenyaa odeeffannoo argachuu
• Hojjettoonni keenya imaammataa fi hojimaata keenya akka hordofan tilmaamuu
• Waa’ee dargaggeessa keetii fi hariiroo maatii isaanii odeeffannoo nuuf kennaa
• Odeeffannoon nuti walitti qabnu kamiyyuu imaammataa fi hojimaata keenyaa fi seera iccitii barbaachisaa ta’een akka hoogganamu tilmaami. Nageenya ykn fayyaa nama tokkoo yoo yaaddofne, ykn dargaggeessi tokko yoo miidhame, odeeffannoo poolisii, eegdota daa’immanii ykn warra gargaarsa maallaqa nuuf kennan waliin akka qoodnu seeraan dirqama ta’uu danda’a
• Waa’ee kee odeeffannoo maaltu akka walitti qabamu hubadhuu akkasumasbeeki:
• akkamitti akka itti fayyadamu
• eenyutu argachuu danda’a, fi
• nageenya isaa eeguun turuuf maal akka goonu
• Yoo iccitii nama biraa cabse ykn seeraan dhorkame malee, odeeffannoo waa’ee kee walitti qabne argachuu. Akkasumas dogoggora, yeroon isaa kan darbe, dogoggorsaa ykn guutuu miti jettee yoo amante sirreessuuf mirga qabda
• Yaada biroo waa’ee qorannoo, wal’aansaa fi deeggarsa dargaggeessa keetii argachuu
• Dargaggeessa kee fi YSAS wajjin fedhii keetiin hirmaadhu
• Dubdeebii fi komii kennuu fi dhimmoonni ykn yaaddoon kee akka ilaalamu taasisaa
• Riferaala(akeeka) tajaajila deeggarsa si barbaachisuu danda’uu
• Akkaataa nageenya daa’immanii fi fayyaa gaarii itti guddifnu beeki


Kannen armaan gadii ittigaafatamumma qabda:
• Hojjettoota YSAS waliin haala nageenya qabuu fi kabaja qabuun wal-qunnamuuf
• Sadarkaa hawaasummaa, umurii, sanyii, eenyummaa saalaa, saalqunnamtii, sadarkaa saala walfakkaataa, afuurummaa ykn amantaa siyaasaa osoo hin ilaalin mirga, yaada, fi fedhii namoota biroo YSAS waliin hirmaatan kabajuuf
• Ofii keetiin ykn dargaggeessa keetiin bu’aa murtoo odeeffannoo irratti hundaa’e murteessite fudhachuuf
• Yaaddoon keenya inni guddaan faayidaa dargaggeessa tajaajila argatu ta’uu hubachuu barbaaduu
• Dargaggeessi kee yeroo barbaadetti kunuunsa isaanii keessatti hirmaannaa kee ilaalchisee hayyama isaa dhiisuu ykn jijjiiruu akka danda’u hubachuu barbaaduu